Suchbegriff

🔎

nach Körperregion

Skleronychie-Syndrom

Definition

Synonyme

Skleronychie-Syndrom, Yellow-Nail-Syndrom